Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stellingwerfverhuur.nl

Artikel 1

De huurder wordt geacht het verhuurde object in goede staat te hebben ontvangen van Stellingwerfverhuur.nl. De verhuurder wordt geacht het verhuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.

 

Artikel 2

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ookgenaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het verhuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum van het verhuurde object aan Stellingwerfverhuur.nl te voldoen.

 

Artikel 3

Stellingwerfverhuur.nl is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Stellingwerfverhuur.nl op aanvullende schadevergoeding.

 

Artikel 4

Stellingwerfverhuur.nl is ten alle tijde gerechtigd om het verhuurde object na vermeend misbruik in te nemen.

 

Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het verhuurde object, daar deze door Stellingwerfverhuur.nl niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

 

Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde object verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

 

Artikel 7

Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde object aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 8

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging dan afgesproken kunnen evenredig kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9.

Het huren van een object geschiedt op eigen risico. Stellingwerfverhuur.nl is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.